BMP文件处理(C语言实现)

模拟信号到数字信号是一个神奇的过程。


前言

本系列文章(DIP,Digital Image Processing),用于记录总结数字图像处理课程的实验内容。目录请参考DIP系列文章

题目要求

 1. 24位图像对R,G,B三个分量进行分离,产生3幅新的图像
 2. 24位彩色图像灰度化
 3. 对8位灰度图进行反色

原图(测试图像)

找了一个便于观察的图像:

思路与步骤

整体思路如下:

 1. 读取图像文件属性与图形数据内容
 2. 图像文件属性与图形数据处理
  1. 对R,G,B三个分量进行分离,需要将无关分量置0
  2. 灰度化需要利用RGB转灰度公式进行转换
  3. 对灰度图进行255求补运算
 3. 将处理后的数据输出到目标图像文件

BMP图像文件格式

BMP图像文件由四部分构成:

 1. 位图文件头
 2. 位图信息头
 3. 调色板
 4. 实际位图数据

以下是各部分的详细属性:

位图文件头

属性含义(按读取顺序描述) 所占空间大小(单位字节,byte)
文件类型,必须是“BM” 2
文件大小,包含文件头的大小 4
保留字 2
保留字 2
从文件头到实际位图数据的偏移字节数 4

位图信息头

属性含义(按读取顺序描述) 所占空间大小(单位字节,byte)
该结构的长度,为40 4
图像宽度 4
图像高度 4
位平面数,必须为1 2
颜色位数:1为二值,4为16色,8为256色,24为真彩色 2
是否压缩:指定位图是否压缩,有效的值为BI_RGB,BI_RLE8,BI_RLE4,BI_BITFIELDS(都是一些Windows定义好的常量)。要说明的是,Windows位图可以采用RLE4,和RLE8的压缩格式,但用的不多。我们今后所讨论的只有第一种不压缩的情况,即biCompression为BI_RGB的情况。 4
实际位图数据占用的字节数:【实际位图数据占用的字节数】=【图像宽度】’ × 【图像高度】。上述公式中的【图像宽度】’必须是4的整倍数(所以不是【图像宽度】,而是【图像宽度】’,表示大于或等于【图像宽度】的,最接近4的整倍数。举个例子,如果【图像宽度】=240,则【图像宽度】’=240;如果【图像宽度】=241,【图像宽度】’=244)。 4
目标设备水平分辨率 4
目标设备垂直分辨率 4
实际使用的颜色数:如果该值为零,则用到的颜色数为2的【颜色位数】次方种。 4
图像中重要的颜色数 4

调色板

可选项,只在需要调色板的情况下出现。

调色板实际上是一个数组, 共有【实际使用的颜色数】个元素。数组中每个元素的类型是一个如下的结构,每个占4个字节,其定义如下:

属性含义(按读取顺序描述) 所占空间大小(单位字节,byte)
该颜色的蓝色分量 1
该颜色的绿色分量 1
该颜色的红色分量 1
保留值 1

实际位图数据

共有位图信息头中所示属性中的【实际位图数据占用的字节数】个字节,每3个字节构成一组RGB真彩色像素,所以共有$【实际位图数据占用的字节数/3】$个字节。

详细实现思路

RGB分离

 • 实现

只需要将每个RGB像素中的不同分量置0即可,如下代码就是得到分离R分量的方法,最终输出图片只有红色分量:

1
2
3
4
5
for (size_t i = 0; i < itemCounts; i++)//itemCounts:像素总数
{
(pitem + i)->g = 0;//pitem:某个像素
(pitem + i)->b = 0;
}
 • 结果

RGB转灰色图

 • 实现

采用如下公式转换:
$$
Gray = R\times0.299 + G\times0.587 + B\times0.114
$$
如下代码实现:

1
2
3
4
5
6
7
for (size_t i = 0; i < itemCounts; i++)
{
gray = ((pitem + i)->r * 299 + (pitem + i)->g * 587 + (pitem + i)->b * 114 + 500) / 1000;
(pitem + i)->r = gray;
(pitem + i)->g = gray;
(pitem + i)->b = gray;
}
 • 结果

灰度图反色

 • 实现

将灰度对255求补即可,如下代码:

1
2
3
4
5
6
7
for (size_t i = 0; i < itemCounts; i++)
{
gray = ((pitem + i)->r * 299 + (pitem + i)->g * 587 + (pitem + i)->b * 114 + 500) / 1000;
(pitem + i)->r = 255-gray;
(pitem + i)->g = 255-gray;
(pitem + i)->b = 255-gray;
}
 • 结果

代码

全部代码请查看[GitHub](https://github.com/ScarboroughCoral/DIPModule

纠正

本程序是不完全版本,或者说是错误版本。有以下两点不足:

 • 未对图像宽度非4倍数进行特殊处理。
 • 本文只对灰度图只做了24位模拟,没有转化为8位灰度图。
 • 文件头的字节对齐问题,相关文章计算机的字节对齐

修正版本请查看BMP文件的特殊宽度处理及字节对齐问题

所有代码如下:

Main.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
//Main.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "BMP.h"
//#include <Windows.h>
#pragma warning(disable : 4996)int main(){

FILE * fp = fopen("test.bmp","rb");
if (fp==NULL)
{
getchar();
return;
}
BMFILEHEADER header;
INFOHEADER info;
fread(&header, sizeof(header),1,fp);
fread(&info, sizeof(info), 1, fp);
RGBQUAD * prgbquad = (RGBQUAD *)malloc(info.colorUsed*sizeof(RGBQUAD));
fread(prgbquad, sizeof(RGBQUAD), info.colorUsed, fp);
//fseek(fp, header.offset, 0);
RGBITEM *pitem = (RGBITEM *)malloc(info.sizeImage);

unsigned itemCounts = info.sizeImage / (unsigned)3;
fread(pitem, sizeof(RGBITEM), itemCounts, fp);


//修改单色
//for (size_t i = 0; i < itemCounts; i++)
//{
// //printf("%d\n", pitem->r);
// (pitem+i)->r = 0;
// //(pitem+i)->g = 0;
// (pitem + i)->b = 0;
//}

//灰度化
int gray;
for (size_t i = 0; i < itemCounts; i++)
{
gray = ((pitem + i)->r * 299 + (pitem + i)->g * 587 + (pitem + i)->b * 114 + 500) / 1000;
(pitem + i)->r = gray;
(pitem + i)->g = gray;
(pitem + i)->b = gray;
}

//灰度图反色
/*for (size_t i = 0; i < itemCounts; i++)
{
gray = ((pitem + i)->r * 299 + (pitem + i)->g * 587 + (pitem + i)->b * 114 + 500) / 1000;
(pitem + i)->r = 255-gray;
(pitem + i)->g = 255-gray;
(pitem + i)->b = 255-gray;
}*/

char * result = "singleColor.bmp";
FILE * rp = fopen(result, "wb");
if (rp==NULL)
{
return;
}
fwrite(&header, sizeof(header), 1, rp);
fwrite(&info, sizeof(info), 1, rp);
//fseek(rp, header.offset, 0);
fwrite(prgbquad, sizeof(RGBQUAD), info.colorUsed, rp);
fwrite(pitem, sizeof(RGBITEM), info.sizeImage / 3, rp);
printf("Output singleColor.bmp successfully!\n");
system("pause");
return 0;
}

BMP.h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
//BMP.h

#pragma once


typedef struct bitmapFileHeader {
unsigned char type[2];
unsigned size;
unsigned char resvered1[2];
unsigned char reserved2[2];
unsigned offset;
} BMFILEHEADER;

typedef struct rgb {
unsigned char r;
unsigned char b;
unsigned char g;
}RGBITEM;


typedef struct bitMapInfoHeader {
unsigned infoHeaderSize;
unsigned long width;
unsigned long height;
unsigned short planes;
unsigned short colorCount;
unsigned isCompressed;
unsigned sizeImage;
unsigned long xPelsPerMeter;
unsigned long yPelsPerMeter;
unsigned colorUsed;
unsigned colorImportant;
}INFOHEADER;

typedef struct RGBQUAD {
unsigned char b;
unsigned char g;
unsigned char r;
unsigned char reserved;

}RGBQUAD ;

总结

代码简单,关键在于知识点的掌握。请继续关注DIP,数字图像处理系列文章